Surgical Management of Secondary Hyperparathyroidism

      Comments Off on Surgical Management of Secondary Hyperparathyroidism

Tianrun Liu1*, Zhiwen Xiao1*, Shimin Zhuang1, Zhen Long1, Fanqin Wei1, Xiaomei Sun1, Cuixia Huang1, Liangen Xie1, Guanping Zhang1#, Yimin Zhang2, Zongpei Jiang2, Ning Su2, Jiafan Zhou2, Zhaoqun Lu1,3, Foliang Yuan1,4, Shuai Zhang1, Zhenxin Mei1, Guangliang Liu1, Haineng Xu5

1 Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Sixth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, 510655, P. R. China

2 Department of Nephrology, Sixth Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510655, P. R. China

3 Department of Otorhinolaryngology, The University of Hong Kong – Shenzhen Hospital, Shenzhen, 518035, P. R. China

4 Department of Otorhinolaryngology, Shenzhen Guangming New District People’s Hospital, Shenzhen, 518106, P. R. China

5 Department of Radiation Oncology, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, PA 19104, USA

* Contributed equally to this work

# Correspondence should be addressed to Guanping Zhang (zgp401826@aliyun.com)

Received date: January 05, 2016; Accepted date: May 21, 2016; Published date: July 02, 2016

Click here to download the this article in PDF format:
Download this article